Scholenvo

Scholenvo staat voor scholen voortgezet onderwijs. Deze website heeft als doel een centraal informatiepunt te zijn voor alle informatie over middelbare scholen. Zo proberen wij ouders en leerlingen te informeren over het voortgezet onderwijs. Je kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over de beoordeling en reputaties van het voortgezet onderwijs in Nederland.

School voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs staat in Nederland voor alle scholen die na het basisonderwijs gevolgd kunnen worden. Leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs, of middelbare scholen, wanneer ze groep 8 op de basisschool hebben afgerond. De leerlingen zijn dan gewoonlijk rond de 12 jaar. Het voortgezet onderwijs wordt gezien als voorbereiding op het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het is echter niet verplicht om na het voortgezet onderwijs verder te studeren. In Nederland zijn jongeren verplicht om tot hun 18e naar school te gaan en daarna mogen ze zelf bepalen of ze verder willen leren.

Het Nederlandse voortgezet onderwijssysteem kent vier soorten opleidingen:

  • Vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Opleiding duurt 6 jaar.
  • Havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs. Opleiding duurt 5 jaar.
  • Vmbo, voorbereidend middelbaar onderwijs. Opleiding duurt 4 jaar.
  • Praktijk onderwijs, opleiding zonder vaste lengte. Is alleen bestemd voor leerlingen waar het vmbo te hoog gegrepen voor is (met een IQ van tussen de 60 en de 80).

Schoolvo

Prestatie & reputatie voortgezet onderwijs

De prestaties van het voortgezet onderwijs in Nederland zijn op verschillende manieren te meten. Om deze reden wordt er in de media ook zo verschillend bericht over het gemiddelde resultaat van de Nederlandse middelbare scholen. Globaal gezien is er een aantal factoren waar de prestatie en reputatie van het voortgezet onderwijs afhankelijk van is:

  • Tevredenheid ouders
  • Tevredenheid leerlingen
  • Slagingspercentage
  • Doorstroom- & uitstroomcijfers (percentage zittenblijvers en niet-zittenblijvers)
  • Zorgplan (een soort beleidsplan voor scholen)

Het beste en meest complete beeld van een middelbare school kan verkregen worden door deze punten ieder afzonderlijk na te gaan voor een school. De tevredenheid over een school van ouders en leerlingen kunnen erg verschillen per persoon. Dit zijn dus behoorlijk subjectieve weergaven van hoe een school in werkelijkheid is. Het slagingspercentages en de doorstroom- en uitstroomcijfers geven daarentegen wel duidelijk weer hoe een middelbare school presteert. Het zorgplan geeft ten slotte een overzicht van de toekomstplannen van de school.

VO-raad

De VO-raad is de belangenbehartiger van middelbare schoolbesturen en werkgeversorganisatie in Nederland. In 2006 is de VO-raad in het leven geroepen en sindsdien stelt de raad haar eigen beleidsagenda op en overlegt het met vertegenwoordigers van de regering (meestal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De VO-raad vertegenwoordigt 600 middelbare scholen met 334 schoolbesturen. De strijdpunten van de raad zijn verbetering en handhaving van de kwaliteit van het onderwijs en het aanmoedigen van ontwikkeling en vernieuwing in het voortgezet onderwijs.

Berichtgeving Nederlands voorgezet onderwijs

Het Nederlandse voortgezet onderwijs komt geregeld in het nieuws. Helaas vaker negatief dan positief. Zo wordt er de afgelopen jaren geregeld bericht over een tekort aan leraren en een vergrijzing in het lerarenvak. Leraren hebben in het voortgezet onderwijs te kampen met een zeer hoge werkdruk en hierdoor komen er weinig nieuwe docenten bij. De rijksoverheid verwacht zelfs dat de komende 10 jaar 75% van de leerkrachten het onderwijs zal verlaten. Hierdoor gaan er veel stemmen op om het beroep aantrekkelijker te maken en het kabinet kwam met het “Actieplan Leerkracht”. Onderdeel van dit actieplan is het bereiken van een betere beloning voor leraren.

Ook wordt er veel gediscussieerd over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland. De laatste tijd berichten de media met name over de risico’s voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs die de bezuinigingen van het kabinet met zich meebrengen. Daarnaast wordt er afwisselend bericht in de media over de kwaliteit van de Nederlandse middelbare scholen.

Het is goed dat de Nederlandse media kritisch kijken naar het voortgezet onderwijs in Nederland en de Nederlanders hiervan op de hoogte brengen. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de media in sommige gevallen snel iets roepen over het middelbaar onderwijs in Nederland, zonder dat zij hiervoor goed onderzoek hebben verricht. In vergelijking met andere landen is het Nederlands voortgezet onderwijs helemaal niet slecht.

Goede voorbereiding keuze middelbare school

Zorg er altijd voor dat je goede inlichtingen over een middelbare school inwint wanneer je een school voor jezelf of voor je kind zoekt. Dit doe je door na te gaan hoe het is gesteld met de tevredenheid van ouders en leerlingen van de middelbare school in kwestie. Dit kun je het best doen door rond te vragen in je eigen kennissenkring. Bekenden geven namelijk meestal hun ongezouten mening.

Daarnaast kun je opzoeken hoe het is gesteld met de slagingspercentages en de door- & uitstroomcijfers van de middelbare school. Vaak zijn deze gegevens openbaar. Je kunt deze informatie heel gemakkelijk inwinnen door wat onderzoek te verrichten op internet. Natuurlijk kun je hiervoor ook weer rondvraag doen in je kennissenkring. Trouw en Elsevier presenteren eens per jaar de prestaties van middelbare scholen aan de hand van de gemiddelde examencijfers en doorstroming in Nederland. Dit is nuttig wanneer je op zoek bent naar een middelbare school. Op de website van de Onderwijsinspectie is een soort zwarte lijst te vinden van middelbare scholen in Nederland te vinden die onder de maat presteren.

Het bezoeken van de open dagen van de middelbare scholen in de buurt is ook een goede stap om een goed beeld te krijgen van een school. Bedenk er wel altijd bij dat de scholen tijdens dit soort dagen erg hun best doen om positief over te komen. Laat je keuze dus niet enkel afhangen van de indruk die je van scholen hebt na de open dagen van het voortgezet onderwijs.

De zorgplannen van veel middelbare scholen in Nederland zijn ook openbaar. Meestal zijn dit grote documenten. Je kunt de samenvatting doorlezen om een beeld te krijgen van de toekomstplannen van de school in kwestie.

Als je al deze voorbereidingen hebt getroffen, kun je er op vertrouwen dat je een gedegen keuze kunt maken voor de best passende school van het Nederlandse voortgezet onderwijs.


WP Login